Všeobecné obchodné podmienky

Vymedzenie základných pojmov

Dodávateľ ( IRIS SH, s.r.o.) - zabezpečuje pre objednávateľa preverenie motorového vozidla v zahraničí.
Objednávateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s objednávateľom.
Administratívna previerka – preverenie motorového vozidla v zahraničí:
  1. či vozidlo nie je v pátraní,
  2. či vozidlo bolo, alebo je evidované v príslušnej krajine,
  3. či nie sú na ňom uvalené ťarchy alebo blokácia.
Pôvod – zistenie krajiny pôvodu vozidla. Doplnková služba, ktorú je možné vykonať len súčasne s administratívnou previerkou.
Záväzná objednávka – on-line vyplnená a odoslaná objednávka objednávateľom v systéme IRIS.

Všeobecné ustanovenia

Objednávateľ pristupuje na tieto Všeobecné podmienky záväznou objednávkou služby u dodávateľa.

Objednávanie služby

Služba sa považuje za objednanú na základe potvrdenia záväznej objednávky dodávateľom, Záväzná objednávka musí obsahovať adresu a identifikačné údaje objednávateľa, v prípade právnickej alebo fyzickej osoby – podnikateľa IČO, DIČ/IČ DPH, kontaktné údaje, identifikačné údaje objednávateľa, údaje o preverovanom vozidle: VIN, značku a typ, farbu, rok výroby, krajinu preverenia.

Ak objednávateľ požaduje preveriť vozidlo vo viacerých krajinách, je nutné vyplniť k tomu zodpovedajúci počet objednávok. Každá objednávka je posudzovaná ako samostatný celok a je nezávislá na ostatných objednávkach do iných krajín. Zistenie pôvodu vozidla (miesto prvej evidencie vozidla) je doplnková služba. K objednaniu služby „Pôvod" vozidla je nutné doložiť kópiu osvedčenia o evidencii vozidla. Objednávateľ je povinný skontrolovať správnosť údajov, ktoré zadal v systéme IRIS. V prípade, že údaje budú nesprávne, dodávateľ nie je schopný poskytnúť správny výsledok previerky. Potvrdením súhlasu so Všeobecnými podmienkami a uložením objednávky do systému sa objednávka považuje za záväznú a objednávateľ sa tým zároveň zaväzuje uhradiť dlžnú sumu na účet dodávateľa. Po pripísaní dlžnej sumy na účet dodávateľa sa dodávateľ zaväzuje informovať objednávateľa o výsledku previerky e-mailom ( pokiaľ ho v objednávke zadal ) najneskôr do 5-tich pracovných dní ( pracovné dni v krajine, kde je vozidlo preverované )

Stav objednávky je možné preveriť na web stránke www.prever.vozidlo.sk, kde po zadaní čísla objednávky sa objednávateľovi služby zobrazí stav jeho objednávky.

Storno objednávky

Objednávku môže objednávateľ stornovať kedykoľvek v priebehu jej zadávania pred jej uložením do systému. V prípade, že je objednávka uložená do systému, nie je ju možné stornovať.

Platba a dodanie služby

Objednávateľ hradí náklady spojené s objednanými službami podľa cien, ktoré sú uvedené v objednávke.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dlžnú sumu:
  • prevodom na účet (platba vopred):
    objednávateľ ešte pred vykonaním služby dodávateľom uhradí sumu, ktorá je uvedená v objednávke na účet dodávateľa. Dodávateľ po vykonaní administratívnej previerky bude informovať objednávateľa o výsledku previerky e-mailom ( pokiaľ je uvedený v objednávke ) a zašle originál osvedčenia s výsledkom previerky poštou na adresu uvedenú objednávateľom v objednávke spolu s platným daňovým dokladom za vykonanú službu.


Ukončenie administratívnej previerky

O ukončení administratívnej previerky bude objednávateľ informovaný e-mailom (pokiaľ ho v objednávke zadal), alebo telefonicky a následne mu dodávateľ zašle osvedčenie poštou, alebo ak si to objednávateľ vyžiada, môže si osvedčenie prevziať osobne v sídle dodávateľa.

Osvedčenie

Osvedčenie o výsledku administratívnej previerky obsahuje identifikačné údaje objednávateľa (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska alebo sídlo firmy) podľa objednávky, údaje o preverovanom vozidle a výsledok administratívnej previerky. Toto osvedčenie nemôže byť zárukou prihlásenia preverovaného vozidla do príslušnej evidencie v SR a vyjadruje stav preverovaných údajov vozidla v čase, v ktorom sa previerka v zahraničí vykonala.

Toto osvedčenie je kedykoľvek možné preveriť na web stránke www.prever.vozidlo.sk po zadaní čísla objednávky alebo čísla osvedčenia, ktoré sú uvedené na vydanom osvedčení.

Záverečné ustanovenia

V prípade, že dodávateľ nebude schopný previerku uskutočniť v termíne uvedenom na objednávke, a to i v prípade, že nesplnenie termínu nie je zavinené zo strany dodávateľa, bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovať objednávateľa. Pokiaľ objednávateľ nebude ochotný súhlasiť s predĺžením termínu previerky, dodávateľ stornuje konkrétnu objednávku. V prípade takéhoto stornovania objednávky dodávateľ vráti objednávateľovi sumu, ktorú mu pri objednávaní služby uhradil vopred bankovým prevodom.

Potvrdením objednávky a všeobecných podmienok na web stránke www.prever.vozidlo.sk objednávateľ súhlasí so spracovaním a sprístupnením osobných údajov dodávateľovi. Osobné údaje objednávateľa môžu byť využité len v súvislosti s vykonávaním previerok definovaných v tomto dokumente.